KVKK

ONLINE TANITIM PROGRAMINA İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA FORMU

T.C. Yeditepe Üniversitesi (bundan böyle “Kurum” olarak anılacaktır) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle siz değerli aday öğrencilerimiz ve aday öğrenci velilerimiz başta olmak üzere, Kurumumuz ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (bundan böyle “Kanun” olarak anılacaktır) uygun olarak işlenmesine ve muhafaza edilmesine yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktayız. Taşıdığımız sorumluluğun bilinci ve Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aday öğrencilerimize sunacağımız tanıtım faaliyeti kapsamında aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

 1. Kişisel Verilerin Tanıtım Faaliyeti Kapsamında İşlenmesi

Üniversitemizi siz değerli aday öğrencilerimize tanıtmak için yürüteceğimiz dijital tanıtım programları kapsamında sizlerin de aktif olarak katılım sağlayacağınız video seansları çerçevesinde isim-soyisim, görüntü ve ses kayıtlarından oluşan kişisel verileriniz yalnızca tanıtım faaliyetimiz çerçevesinde faaliyeti yürüten eğitimcilerimiz vasıtasıyla işlenecektir.

Bu işleme tanıtım kapsamında paylaşılan kişisel verileriniz kayıt/muhafaza edilmeyecek ve görüntü paylaşmanız yalnızca sizlerin talebi doğrultusunda isteğe bağlı olarak gerçekleştirilecektir.

Kurumumuzun son derece hassas olduğu önemli bir noktayı daha belirtmek isteriz ki dijital tanıtım faaliyetlerimiz kapsamında kayıt yapılmayacağı gibi tanıtım videoları sırasındaki herhangi bir içeriğin platform sahibi Google platformu ile yapılacak zorunlu paylaşımlar dışında 3. Kişilere aktarımı veya herhangi bir platformda paylaşımı kesinlikle yapılmayacaktır. Bu kapsamda video kapsamında elde edilen görüntü ve ses kişisel verileri tanıtım faaliyetlerinin sona ermesini takiben imha edilecektir. Bunun dışında kalan ve aday öğrencilere ait iletişim, isim-soyisim kişisel verileri teamüller kapsamında öğrencilerin Üniversite tercihleri yaptıkları dönem boyunca işlenecek ve sonrasında imha edilecektir.

 1. Kişisel Verilerin İşleme Nedenleri ve Hukuki Dayanaklar

Kurumumuz nezdinde talep edilen tanıtıma ilişkin mevcut kişisel veriler, tarafınızca verilecek açık rızanız kapsamında işlenecek olup açık rızası alınmayan hiçbir aday öğrencimizin kişisel verisi bu kapsamda işlenmeyip, aday öğrencinin tanıtım faaliyetlerine katılımı bu çerçevede sınırlandırılabilecektir.

 1. Kişisel Veri Sahibinin Kanun’a Dayalı Hakları

Bu kapsamda değerli aday öğrencilerimiz veya 18 yaşının altında ise aday öğrenci velilerimiz uygun gördükleri zaman Kanun’un 11. Maddesi kapsamında veri sorumlusu sıfatını haiz olan Kurum’a başvurarak aşağıda belirtilen hakları kullanabilirler

Buna göre, ilgili kişiler;

 1. Kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. İşlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme,
 5. Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik Hükümleri uyarınca bu verilerin otuz gün içerisinde silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişilere iletilmesini isteme, 
 6. İşlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme,
 7. Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme haklarına sahiptirler.

 

 1. Başvuru Usulü ve İçeriği

Yukarıda belirtilen taleplere ilişkin başvurular;

 1. İnönü Mah, Kayışdağı Cd. No:326A, 34755 Ataşehir/İstanbul merkez adresine yazılı olarak veya;
 2. Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Kurum’a daha önce bildirilen ve Kurum’un bilgi sistemlerinde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle ______  adreslerine elektronik posta yoluyla yapılabilecektir.

Bu yollar haricinde siz aday öğrencilerimiz veya 18 yaşını doldurmamış iseniz velileriniz tarafından yapılan başvurular hukuka uygunluk ve veri güvenliği ilkeleri çerçevesinde dikkate alınmayacaktır.

Başvurularda talebe ilişkin bilgi ve belgelerle birlikte;

 1. Ad, soyad ve başvuru yazılı olarak yapılmaktaysa imzanız,
 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancı ülke vatandaşları için uyruğu, pasaport numarası veya varsa yabancı kimlik numarası,
 3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş adresi,
 4. Bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası, ve
 5. Talep konusunun açıkça belirtilmesi gereklidir.

Başvuruların içeriğinde yukarıda sayılan bilgilerin bulunması mevzuat gereği zorunlu olup herhangi bir eksiklik halinde başvuru işleme alınamayacaktır.

 1. Başvuruların Cevaplandırılması

Kurum’a gelecek ve ilgili kişinin taleplerini içeren Türkçe dilinde yazılmış başvurulara en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde elektronik posta veya fiziki mektup yolu ile cevap verilerek talep edilen gerekli işlemlerin yapılması ilgili birimlerimizce sağlanacaktır.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) kapsamında, cevaplama işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, bu işlem, Tebliğ’de düzenlenen ücretlendirme esas alınarak ücretli olarak yerine getirilecektir.